Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja jäsenyys 


Yhdistyksen nimi on Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry. ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Yhdistys voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhaorganisaatioissa. 


2 § Yhdistyksen tarkoitus, toiminta ja toiminnan tukeminen 


Yhdistyksen tarkoituksena on - edistää ja kehittää ryhmäpuutarhatoimintaa - edistää jäsenten viihtyvyyttä, yhteisiä kulttuuri-, liikunta-, urheilu- ja muita samantapaisia henkisiä ja fyysisiä harrastuksia - valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä ryhmäpuutarhanhoitoon liittyviä etuja. 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys - harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa - tekee tarvittaessa esityksiä ja aloitteita yhteiskunnan eri tahoille - hoitaa yhdistyksen rakennuksia ja laitteita - järjestää kokouksia, juhla- ja virkistystilaisuuksia - ylläpitää ja kehittää yhteistoimintaa Kuopion kaupungin muiden ryhmäpuutarha-alueiden kanssa - valvoo järjestystä ja hyvien tapojen noudattamista puutarha-alueella - voi osallistua Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n toimintaan - yhdistys voi välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta puutarha-alan tarvikkeita. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys - kerää jäsenmaksuja ja muita maksuja jäseniltään - voi harjoittaa kahvila-, kioski- ja saunatoimintaa - voi harjoittaa asianomaisella luvalla varainhankintaa keräysten, arpajaisten, myyjäisten yms. avulla - voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja - voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta - voi perustaa rahastoja, joiden säännöt hallitus esittää ja yhdistyksen kokous vahvistaa. 

3 § Yhdistyksen jäsenet ja maksut


Varsinaiset jäsenet 

Yhdistys voi antaa vuokralle ryhmäpuutarhapalstan sitä varten varatusta ryhmäpuutarha-alueesta ja yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi ensisijaisesti liittyä Pohjois-Savon maakunnassa vakituisesti asuva henkilö. 
Lisäksi yhdistys voi siirtää ryhmäpuutarhapalstan vuokraoikeuden ja yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, jolle ryhmäpuutarhapalstan vuokraoikeus on siirtynyt lahjakirjan, avio-oikeuden, perinnön tai testamentin nojalla. 
Ryhmäpuutarhapalstan antamisesta vuokralle ja jäseneksi liittymisen hyväksyy hallitus. 

Kunniajäsenet 

Kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöt, jotka ovat pitkään olleet yhdistyksen jäseninä ja toimineet siinä aktiivisesti. 


Maksut 


Jäseniltä perittävät liittymismaksut, jäsenmaksut, tonttien vuokrat, investointien rahoitusmaksut sekä yhdistyksen tarjoamien palvelujen maksut päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksujen ja tonttien vuokrien tulee olla maksettu kesäkuun loppuun mennessä. Investointien rahoitusmaksut sekä yhdistyksen tarjoamien palvelujen maksut tulee olla maksetut laskun eräpäivään mennessä. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. 


Yhdistyksestä eroaminen 


Jäsen voidaan erottaa ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimuksen päättyessä tai kun jäsen luopuu ryhmäpuutarhapalstan vuokraoikeudesta. Eronneen jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa kulumassa olevan vuoden loppuun, sekä maksut, jotka ovat erääntyneet tai joihin jäsen määrätyksi ajaksi sidottu. 


Laiminlyönnit ja ja yhdistyksestä erottaminen 


Yhdistys voi jäsenen lukuun hoitaa kuntoon jäsenelle kuuluvat palstan vuokrasopimuksessa ja yhdistyksen järjestyssäännöissä määritellyt velvoitteet, mikäli hän jättää niitä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa täyttämättä. 
Ennen erottamista kirjallinen huomautus lähetetään jäsenelle yhdistyksen tiedossa olevaan osoitteeseen. Yhdistys perii huomautuskulut jäseneltä.  

Erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. 

4 § Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi (6) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Varajäsenet valitaan ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle varasijalle. Kaikilla varajäsenillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa. 

Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varajäsenet yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan ja varsinaiset jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä kolme (3) on vuosittain erovuorossa. Tarvittaessa erovuorossa olevat jäsenet ratkaisee arpa. Eroavat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneitä. Hallituksen toimintakausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallitustyöskentelyä yhteistyössä varapuheenjohtajan kanssa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee kokoontua myös jos neljä (4) jäsentä, sitä vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä on paikalla. 

Hallituksen tehtävänä on: - hoitaa yhdistyksen asioita kulloinkin voimassa olevien lakien, asetuksien, sääntöjen, ohjeiden, määräysten sekä yhdistyksen sääntöjen, yhdistyksen järjestyssääntöjen ja yhdistyksen virallisten kokousten päätösten mukaan - hoitaa huolellisesti yhdistyksen omaisuutta ja sen haltuun uskottuja varoja - kehittää yhdistyksen toimintaa - kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistaa niissä esille tulevat asiat - laatia toiminnastaan päättyneeltä tilikaudelta toimintakertomus ja tiliselvitys sekä tulevalle tilikaudelle toimintasuunnitelma ja talousarvio - tiedottaa jäsenille ajankohtaisista asioista - pitää jäsenluetteloa sekä hoitaa yhdistyksen arkistoa - edustaa yhdistystä. 

Hallitus kokoontuu toimikaudellaan riittävän usein, että yhdistyksen asiat tulevat hoidetuksi vaatimusten mukaisesti ja, että yhdistykselle ei aiheudu ylimääräistä haittaa. 

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja kukin yksin, tai hallitus voi oikeuttaa muun henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 

6 § Yhdistyksen tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja asioiden hoitoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille tilivuotta seuraavan helmikuun aikana. Toiminnantarkastajien on jätettävä lausuntonsa tarkastuksen tuloksista viimeistään maaliskuun loppuun mennessä hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle esitettäväksi. 

7 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksellä on vuosikokous ja tarvittaessa ylimääräinen kokous. Yhdistyksen on pidettävä vuosikokouksensa viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitetun asian käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokoukset kutsutaan koolle kirjallisella kutsulla, johon sisältyy luettelo esille tulevista asioista. Kutsu lähetetään yhdistyksen tiedossa olevaan osoitteeseen. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle touko - syyskuun aikana ilmoittamalla siitä ryhmäpuutarha-alueen ilmoitustaululla. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on lähetettävä viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä tai julkaistava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. 
Jos jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi ja päätettäväksi, hänen tulee tehdä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan saada käsiteltäväksi. Hallitus esittää asian lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle. 

Varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus. Yhdistyksen jäsen voi antaa valtakirjan 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka edustaa häntä kokouksissa. Edustaja voi edustaa kokouksessa vain yhtä jäsentä. 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

a. käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta b. käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 
c. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
d. käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimikauden toiminnasta 
e. päätetään liittymis- ja jäsen- ja muiden säännöissä määrättyjen maksujen suuruudesta 
f. päätetään toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien palkkioista 
g. käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimikauden talousarvioksi 
h. valitaan hallituksen puheenjohtaja 
i. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet 
j. valitaan toiminnantarkastajat (2) ja varatoiminnantarkastajat (2) 
k. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

8 § Päätöksenteko 

Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa päätetään asioista yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee arpa äänten mennessä tasan. Vaali toimitetaan suljetuin lipuin. 

9 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta. 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

10§ Näissä säännöissä mainitsemattomat asiat 

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.