Järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt ja sitoumukset on yhteisesti hyväksytty vuosikokouksessa 2018.

Tarkoitus ja tavoite
Kolmisopen ryhmäpuutarhan järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata ja edistää jäsenten ja heidän vieraidensa hyvinvointia, turvallisuutta ja mukavuutta sekä ylläpitää Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen hyvää mainetta. 

Näiden järjestyssääntöjen ohella puutarha-alueen mökkiläisiä sitoo vuokrasopimus ja yleiset kulloinkin voimassa olevat säädökset, ohjeet ja määräykset. 

Asuminen ja mökkeily 


Kolmisopen Ryhmäpuutarha-alueella asumisluontoinen oleskelu on sallittu vain 15.4.–30.10. välisenä aikana. Puutarhamökkiä ei saa käyttää vakituisena asuntona. 

Mökkitontit ja niitä rajoittavat osat teitä, polkuja ja viheralueita pidetään hoidettuina, puhtaina roskista sekä nurmialue säännöllisesti leikattuna. Mikäli tien vastapuolella ei ole palstoja, kuuluu koko tiealue palstan kohdalta pitää hoidettuna. Pensasaidat pidetään siisteinä ja leikattuina. 


Vältämme aiheuttamasta häiriötä naapureille. Melua aiheuttavia koneita, laitteita ja työkaluja käytämme vain ma–pe klo 8.00–20.00, la klo 9.00–18.00 sekä su ja yleisinä juhlapäivinä klo 12.00– 18.00 välisinä aikoina. 


Huomatessamme puutarha-alueella turvallisuuteen, viihtyvyyteen tai kunnossapitoon liittyviä ja esiin tulevia tarpeita tai haittoja, korjaamme ne heti omien mahdollisuuksien mukaan tai ilmoitamme niistä hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle. 


Liikenne ja pysäköinti puutarha-alueella 


Alueella tapahtuvaa liikennettä ja pysäköintiä ohjataan liikennemerkein ja ohjein, joita on noudatettava. 
Liikennöinti ja autoilu puutarha-alueella pyritään pitämän mahdollisimman vähäisenä. Pysäköinti on sallittu vain liikennemerkein osoitetuilla ja erikseen sovituilla pysäköintialueilla. Huoltoajo alueella ja mökin eteen pysähtyminen on sallittu lyhyeksi ajaksi kerrallaan esimerkiksi henkilöiden tai suurten tavaroiden kuljettamista varten. Aluetta rajaavat portit pidetään lukittuina ja kiinni. 
Ajoneuvojen pesu, huolto ja korjaus alueella on kielletty. Tavara- ja tarvikekuormia, ajokelvottomia ajoneuvoja tai tavaroita, jotka eivät ole käytössä, ei saa varastoida liikenne- ja muille yleisille alueille. 

Jäte- ja ympäristönhuolto 


Jätehuollossa noudatamme kulloinkin voimassa olevia säädöksiä ja ohjeita. Lajittelemme jäteet ohjeiden mukaan. Jätehuoltotiloissa olevat opasteet ohjaavat oikeaan toimintaan. Pyrimme jätteen määrän vähentämiseen ja suosimme kierrätystä. 
Jokainen huolehtii oman mökin ja puutarhan kasviperäisten jätteiden, ruokajätteiden ja käymäläjätteiden kompostoinnista omassa kompostissa. Kompostointi toteutetaan siten, ettei siitä aiheudu haittaa viihtyvyydelle, terveydelle tai ympäristölle. 

Jokainen huolehtii itse ongelma- ja isojen jätteiden ja jäte-erien poiskuljettamisen kaatopaikalle. Mitään jätteitä ei saa viedä puutarha-alueen tai aluetta ympäröivään luontoon. 
Mökkien jätevedet Imeytetään omalla mökkipalstalla. Palstan pinta- ja sadevesiä ei saa ohjata naapuritontin puolelle. WC:n suodevedet viedään saunan takana olevaan umpisäiliöön. 

Lemmikit 

Koirien, kissojen ja muiden lemmikkien omistajat pitävät lemmikit välittömässä valvonnassa tai kytkettyinä ja huolehtivat siitä, että lemmikki pysyy muuten omalla tontilla. 
Lemmikkieläintä ei saa päästää uimarannalle, lasten leikkipaikalle tai yhteisille vesipisteille. Lisäksi lemmikkien omistajat huolehtivat siitä, että lemmikkien jätökset kerätään pois hoidetuilta alueilta ja etteivät lemmikit aiheuta häiriötä ryhmäpuutarha-alueella. 

Ilmoitukset ja luvat  


Rakentamista suunniteltaessa tulee tutustua etukäteen Puutarhayhdistyksen kotisivuilta löytyviin rakentamista koskeviin ohjeisiin ja lupamenettelyyn. Kaikkiin rakennustoimenpiteisiin tarvitaan hallituksen lupa ja naapureita tulee kuulla rakentamiseen liittyen. Palstan vuokraaja vastaa siitä, että rakennukset ja rakennelmat ovat ohjeiden mukaiset, eikä palstan ulkopuolella ole rakennelmia tai palstaa palvelevaa varastointia. 
Puiden kaataminen alueella on luvanvaraista. Lupa pyydetään hallitukselta. Omalla tontilla olevien puiden hoito ja asianmukainen kaataminen on mökinomistajan vastuulla. Puiden kaatamisesta on hyvä keskustella naapureiden kanssa. Puun istuttamisessa ja hoitamisessa on huomioitava istutusetäisyydet, kasvavan puun koko ja oman tontin rajat. Puut eivät saa kohtuuttomasti varjostaa naapuripalstoja ja puiden enimmäiskorkeus on 5 metriä. Kasvillisuus pidetään halutussa korkeudessa ja muodossa säännöllisesti leikkaamalla. 
Mökin myyjän tehtävänä on tiedottaa mökin ostajaa monipuolisesti puutarhapalstan vuokraamiseen, mökin omistamiseen ja ryhmäpuutarhayhdistyksen jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista, etuuksista ja käytännöistä. Myyjän tai ostajan on ilmoitettava kaupanteosta ja vuokraoikeuden siirrosta viipymättä hallitukselle. Ostajan on haettava vuokrasopimuksen siirtoa ja Kolmisopen ryhmäpuutarha-yhdistyksen jäsenyyttä hallitukselta. 

Valvonta 


Järjestyssääntöjen noudattamista valvoo ja ohjaa puutarhayhdistyksen hallitus. Henkilö, joka rikkoo järjestyssääntöjen määräyksiä ja aiheuttaa vahinkoa, on korvausvelvollinen.